ห้องสมุดเฉพาะ

….

..

.

 

 

          คือห้องสมุดซึ่งรวบรวมหนังสือในสาขาวิชาบางสาขาโดยเฉพาะ  มักเป็นส่วนหนึ่ง

ของหน่วยราชการ องค์การ บริษัทเอกชน หรือธนาคาร ทำหน้าที่จัดหาหนังสือและให้บริการ

ความรู้ ข้อมูล และข่าวสารเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ

ห้องสมุดเฉพาะจะเน้นการรวบรวมรายงานการค้นคว้าวิจัย  วารสารทางวิชาการ  และเอกสาร

เฉพาะเรื่องที่ผลิตเพื่อการใช้ในกลุ่มนักวิชาการบริการของห้องสมุดเฉพาะจะเน้นการช่วยค้น

เรื่องราว  ตอบคำถาม  แปลบทความทางวิชาการ จัดทำสำเนาเอกสาร ค้นหาเอกสาร  จัดทำ

บรรณานุกรมและดัชนีค้นเรื่องให้ตามต้องการ จัดพิมพ์ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์เฉพาะเรื่องส่ง

ให้ถึงผู้ใช้ จัดส่งเอกสารและเรื่องย่อของเอกสารเฉพาะเรื่องให้ถึงผู้ใช้ตามความสนใจเป็น

รายบุคคล

.

.

       ในปัจจุบันนี้  เนื่องจากการผลิตหนังสือลและสิ่งพิมพ์อื่นๆ โดยเฉพาะวารสารทางวิชาการ

รายงานการวิจัย  และรายงานการประชุมทางวิชาการมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากมาย     แต่ละสาขา

วิชามีสาขาแยกย่อยเป็นรายละเอียดลึกซึ้ง   จึงยากที่ห้องสมุดแห่งใดแห่งหนึ่งจะรวบรวม

เอกสารเหล่านี้ได้หมดทุกอย่าง  และให้บริการได้ทุกอย่างครบถ้วน  จึงเกิดมีหน่วยงานดำเนิน

การเฉพาะเรื่อง  เช่น  รวบรวมหนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นๆ เฉพาะสาขาวิชาย่อย  วิเคราะห์เนื้อหา 

จัดทำเรื่องย่อ และดัชนีค้นเรื่องนั้นๆ แล้วพิมพ์ออกเผยแพร่ให้ถึงตัวผู้ต้องการเรื่องราวข่าวสาร 

และข้อมูลตลอดจนเอกสารในเรื่องนั้น  หน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเภทนี้ จะมีชื่อเรียกว่า

ศูนย์เอกสาร ศูนย์สารสนเทศ  ศูนย์ข่าวสาร  หรือศูนย์สารนิเทศ  เช่น ศูนย์เอกสารการวิจัยทา

งวิทยาศาสตร์  ศูนย์ข่าวสารการประมง เป็นต้น ศูนย์เหล่านี้บางศูนย์เป็นเอกเทศบางศูนย์ก็เป็น

ส่วนหนึ่งของห้องสมุด บางศูนย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานเช่นเดียวกับห้องสมุดเฉพาะ

..

.

 

 

<<กลับไปหน้าประเภทของห้องสมุด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: