บรรณานุกรม

 

ชนะ โศภารักษ์.  2540.  ศัพท์ไมโครคอมพิวเตอร์.  กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาฯ.

พรทิพย์ เอื้ออภัยกุล.  2540.  “บริการเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ล่าสุดจาก Virtual Library” , 3 (กรกฎาคม – กันยายน) : 35-39.

วาสนา อภิญญาวงศ์.  2538.  “Virtual Library”   ข่าวสารห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11, 3-4 (พฤษภาคม – สิงหาคม) : 26-29.

แววตา เตชาทวีวรรณ. 2541.  “ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเสมือนกับเทคโนโลยีสารสนเทศ” วารสารโดมทัศน์ 19, 1 (มกราคม – มิถุนายน) : 48-56.

วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน. 2540. “Virtual University และ Virtual Library : มหาวิทยาลัยและห้องสมุดในอนาคต.” โดมทัศน์ 10, 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) : 90-92.

“Virtual Library : แนวคิดและเครื่องมือ.”  ไมโครคอมพิวเตอร์ 140 (มีนาคม) : 180-181. 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: